ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ หน้าที การตลาด วิเคราะห์ ปัญหาการ ตลาด โอกาสการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การจัดองค์การการตลาด การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด กระบวนการติดต่อสื อสาร และการบูรณาการกระบวนการติดต่อสื อสารในการบริหารจัดการ