การจัดการปฏิบัติการ การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการดำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี

Operation management; production and operation; quality management; product and service design; business processes; supply chain management; forecasting; operation planning; inventory management; just-in-time production