คู่มือการใช้งานระบบ LMS สามารถเริ่มต้นการใช้งานโดยเข้าไปที่ http://lms.rmutp.ac.th
การที่ผู้สอนจะสามารถสร้างรายวิชาในระบบ Moodle ได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกระบบและได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอน(ผู้มีสิทธิ์สร้างรายวิชา)โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนด และและเมื้อผู้สอนได้เป็นสมาชิกแล้ว จะได้รับชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน (Password)เพื่อใช้ในการLogin เข้าสู่ระบบ LMS