รูปแบบศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปะตะวันออก การพัฒนาการออกแบบก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาการออกแบบหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประวัติความเป็นมาของนักออกแบบ การออกแบบสมัยใหม่ของไทยและสากล

การฝึกงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เทอม 3/62)