โครงสร้างข้อมูลข้อมูลแถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้แฮช และกราฟ

อัลกอริทึมสำหรับการเรียงลำดับและการค้นหา การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

Data structures: arrays; records; indexes; linked lists, stacks, queues, trees, hash and graph; algorithms for sorting and searching; algorithms analysis