โพรโทคอลการหาเส้นทาง การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตั้งค่า ระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การท างานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต

ศึกษาขั้นตอนวิธีทฤษฎีการเรียงลำดับการทับซ้อนการจัดวางแบบผังต้นไม้แนวกว้างและแนวลึกการค้นหาข้อมูล การพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับปัญหาทฤษฎีกราฟ การค้นข้อมูลในกราฟการหาประสิทธิภาพและความซับซ้อนของการแก้ปัญหา.

อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านกราฟิก เทคนิคการสร้างภาพโดยจุด เส้นตรง และ เส้นโค้ง การย้ายแกน การสร้างแบบภาพ การแปลงภาพใน 2 มิติ และ 3 มิติ การย้ายภาพเข้าสู่อุปกรณ์เสมือนสากล การแปลงแบบย้ายการแปลงแบบหมุนการแปลงย่อขยายภาพ เมตริกสำหรับการแปลงแบบต่างๆ ทั้งใน 2-มิติ และ3-มิติ การกำหนดหน้าต่างและ วิวมอง การขลิบภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต โครงสร้างทางรูปภาพคณิตศาสตร์ การนำเสนอภาพออกสู่ อุปกรณ์จริง

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์การศึกษากิริยา ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง