โพรโทคอลการหาเส้นทาง การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตั้งค่า ระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การท างานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต