รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของดินลักษณะและส่วนประกอบของดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรมความซึมได้ของน้ำและการไหลของน้ำในมวลดิน หน่วยแรงในมวลดิน การหาค่ากำลังรับแรงเฉือนหน่วยแรงและความเครียดของดินที่มีความเชื่อมแน่น และไม่มีความเชื่อมแน่น ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ำ และการทรุดตัวของดินการเจาะสำรวจชั้นดิน การบดอัดดิน ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน

Study of formationof soil, soil classification, soil exploration, permeability, stresses in asoil mass, stress - strain and shear strength properties of cohesive andcohesionless soils, settlement, consolidation theory, bearing capacity theory.

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทรุดตัวของฐานรากหยั่งตื้นและหยั่งลึก ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน กำแพงกันดินและเข็มพืด เสถียรภาพของผิวลาด

Study of analysis of settlement of shallow and deep foundations , theories of lateral earth pressure, retaining walls ,sheet pile walls and slope stability

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 04-712-308 ปฐพีกลศาสตร์หรือ                         

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : 04-712-308 ปฐพีกลศาสตร์

            ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเจาะสำรวจและการเก็บตัวอย่างดินในสนาม การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดิน การหาความซึมได้ของน้ำ การทดลองหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน การบดอัดดิน การหาความหนาแน่นของดินในสนาม การหาความแข็งแรงของดินที่บดอัดแล้ว การทดสอบการยุบตัวในทิศทางเดียวของดิน

           Study of introduction to methods of sampling and sample preparation, specific gravity of soil solids, grain size analysis-sieve and hydrometer analysis, atterberg limits, permeability test, direct shear test, unconfined compression test, triaxial compression test, one dimensional consolidation  test, compaction test and field density test.

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : -

                    ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของดิน ลักษณะและส่วนประกอบของดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึมได้ของน้ำและการไหลของน้ำในมวลดิน หน่วยแรงในมวลดิน      การหาค่ากำลังรับแรงเฉือน หน่วยแรงและความเครียดของดินที่มีความเชื่อมแน่น  และไม่มีความเชื่อมแน่น ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ำ และการทรุดตัวของดิน การเจาะสำรวจชั้นดิน การบดอัดดิน ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน

Study of formation of soil, soil classification, soil exploration, permeability, stresses in a soil mass, stress - strain and shear strength properties of cohesive and cohesionless soils, settlement, consolidation theory, bearing capacity theory.