ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต และหลักการของจิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างบุคคลเชิงพฤติกรรมกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับธุรกิจอุตสาหกรรมพร้อมยุทธศาสตร์การสอนงาน แนะนำงาน เทคนิคการมอบหมายงาน ส่งงานและติดตามงาน ตลอดจนศิลปะการเป็นหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาเทคนิคการรายงานและประเมินผลงาน อภิปรายประเมินค่าในการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือตัด งานกลึง งานขึ้นลาย การกลึงเรียว การไสราบ ไสร่อง ไสมุม งานกัดเบื้องต้น ความปลอดภัยในการทำงาน และการบำรุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์ การศึกษากิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
Computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level language programming