ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิก น้ำมันและการปรับสภาพน้ำมันไฮดรอลิก  ท่อทางน้ำมันไฮดรอลิก  การออกแบบวงจรและการคำนวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิก  การควบคุมอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิก   การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

Hydraulic component; hydraulic oils and treatment; hydraulic piping system; hydraulic circuits design and equipment dimension calculation; hydraulic actuator control; hydraulic system maintenance

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์  ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัดและท่อส่งจ่ายลมอัด การออกแบบวงจรนิวแมติกส์  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยลม กลไก ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์  การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเธอร์โมไดนามิกส์ สารบริสุทธิ์ พลังงาน ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเธอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรทางเธอร์โมไดนามิกส์ และพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน.

E-mail : phupoom7778@gmail.com Tel.081-915-3553

ปฏิบัติการประลองด้านพลศาสตร์ ยานยนต์ การทดสอบวัสดุ การควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติการประลองด้านกลศาสตร์ของไหล เธอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน ในสภาวะคงตัว การนำความร้อนในสภาวะไม่คงตัว การพา ความร้อนโดยบังคับ การพาความร้อนตามธรรมชาติ การแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น

E-mail : phupoom7778@gmail.com Tel. 081-915-3553

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ที่ใช้ในระบบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบควบคุมการทำงานและการประยุกต์ใช้งาน การตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องตลอดจนการบำรุงรักษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมทั้งระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์