ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (07011301)

อ.นฤศร มังกรศิลา 

**** เมื่อนักศึกษา เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวิชานี้แล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ในวิชานี้อย่างเคร่งครัด ****

ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร  อ.นฤศร  มังกรศิลา

***เมื่อนักศึกษาที่เข้าสู่รายวิชานี้แล้ว 

    นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และยอมรับเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้

สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการ  อ.นฤศร  มังกรศิลา

***เมื่อนักศึกษาที่เข้าสู่รายวิชานี้แล้ว 

    นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และยอมรับเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้