อาหารหลัก 5 หมู่ การกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร การใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารตามตำรับ

เนื้อหารายวิชาออกเป็น 8 หน่วยเรียน  ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการมนุษย์  สารอาหารที่ให้พลังงาน สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน  โภชนาการบุคคล  โภชนาการบุคคลเฉพาะโรค  การแปรรูป  การเก็บรักษาต่อสารอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฉลากโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ

    ความหมายของการสุขาภิบาล  การปนเปื้อนในอาหาร  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง แมลงและสัตว์นำโรคในอาหาร  สุขาภิบาลส่วนบุคคล การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  การกำจัดของเสียและน้ำทิ้ง กฎระเบียบ มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

    เข้าใจหลักการสำคัญของการสุขาภิบาลอาหารอย่างเป็นระบบ ทราบถึงสาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหาร การแพร่กระจายเชื้อ  ทราบถึงกฎหมายอาหารของไทย และมาตรฐานควบคุมการผลิตอาหาร  สามารถประยุกต์หลักการสุขาภิบาลอาหารให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (07011301)

อ.นฤศร มังกรศิลา 

**** เมื่อนักศึกษา เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวิชานี้แล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ในวิชานี้อย่างเคร่งครัด ****

ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร  อ.นฤศร  มังกรศิลา

***เมื่อนักศึกษาที่เข้าสู่รายวิชานี้แล้ว 

    นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และยอมรับเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร  อ.นฤศร  มังกรศิลา

สัมมนาทางอุตสาหกรรมบริการ  อ.นฤศร  มังกรศิลา

***เมื่อนักศึกษาที่เข้าสู่รายวิชานี้แล้ว 

    นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และยอมรับเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้