Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Mongkon Chanabua
กลุ่มรายวิชาในระบบ e-Learning ที่มีการทำกิจกรรมสูงสุดประจำเดือน สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
by Mongkon Chanabua - Monday, 5 September 2016, 1:30 PM
 
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาสามัญ และกลุ่มวิชาเฉพาะ มาอย่างละ 5 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้..
กลุ่มวิชาเฉพาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 รายวิชาสามัญ
Read the rest of this topic
(48 words)
 
Picture of Mongkon Chanabua
แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
by Mongkon Chanabua - Thursday, 1 September 2016, 2:55 PM
 
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจสอบการเข้าใช้งานของวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม โดยสรุปออกมาทั้ง  9 คณะ  ประจำเดือน สิงหาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงาน 9 คณะ เดือน สิงหาคม 2559

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 
Picture of Mongkon Chanabua
กลุ่มรายวิชาในระบบ e-Learning ที่มีการทำกิจกรรมสูงสุดประจำเดือน กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
by Mongkon Chanabua - Monday, 8 August 2016, 4:19 PM
 
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาสามัญ และกลุ่มวิชาเฉพาะ มาอย่างละ 5 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้..
กลุ่มวิชาเฉพาะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 รายวิชาสามัญ
Read the rest of this topic
(47 words)
 
Picture of Mongkon Chanabua
แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
by Mongkon Chanabua - Monday, 8 August 2016, 4:14 PM
 
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจสอบการเข้าใช้งานของวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม โดยสรุปออกมาทั้ง  9 คณะ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงาน 9 คณะ เดือน พฤษภาคม 2559

คลิกอ่านเพิ่มเติม